Podsumowanie i wnioski raportu z ewaluacji dla uczestników szkolenia trenerów stopnia II z programu ”Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej”

 

Podsumowując wyniki wstępnej ewaluacji dla uczestników szkolenia trenerów II stopnia można stwierdzić, że :

 

 • Nauczyciele przystępują do uczestnictwa w projekcie z chęcią podniesienia własnych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wzbogacenia oferty dydaktycznej własnej placówki.
 • Nauczyciele są przekonani o innowacyjnym charakterze programu Klucz do uczenia się i chcą upowszechniać tę nowoczesna metodę kształcenia dzieci w wieku 3-9 lat opartej na koncepcji l. Wygotskiego wśród innych nauczycieli.
 • Zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności i wiedzę z zakresu programu Klucz do uczenia się nauczyciele chcą wykorzystać w praktyce podczas prowadzenia zajęć z dzieckiem w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Nauczyciele chcą uzyskać umiejętności trenerskie z zakresu programu Klucz do uczenia się potwierdzone certyfikatem.
 • Materiały szkoleniowe (narzędzia), niezbędne do pracy z programem Klucz do uczenia się  zostały ocenione na bardzo wysokim poziomie.
 • Prezentowany podczas szkolenia poziom wiedzy prowadzących (Galina Doyla – trener kluczowy z Wielkiej Brytanii, Ida Winiarek - trener kluczowy z Polski), sposób przeprowadzenia zajęć, podejście do uczestnika szkolenia, atmosfera pracy zostały ocenione zostały bardzo wysoko.
 • W wyniku szkolenia wśród jego uczestników nastąpił deklarowany wzrost poczucia własnej wartości oraz zmniejszenie poczucie ryzyka wypalenia zawodowego.
 • Szkolenie z zakresu programu Klucz do uczenia się zdecydowanie spełniło oczekiwania nauczycieli.
 • Szkolenie zostało ocenione bardzo wysoko pod względem miejsca szkolenia, wyposażenia technicznego, jak i sprawności realizacji szkolenia.

 

Realizacja projektu Klucz do uczenia się przebiega prawidłowo, uzyskane zostały przewidziane na tym etapie rezultaty miękkie, nakład jest adekwatny do wyników. Zespół projektowy wykonuje swoje zadania prawidłowo przyczyniając się do osiągnięcia zdefiniowanych na etapie prognozowania celów.

Ewaluowany projekt „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” spełnia dwa istotne dla Europejskiego Funduszu Społecznego kryteria ewaluacji: trafność i użyteczność.

 

 • trafność (relevance) – przyjęte cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym działaniami projektowymi i realnym potrzebom uczestników projektu, przede wszystkim w zakresie uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zmniejszenia skutków wypalenia zawodowego, zwiększenia poczucia własnej wartości oraz wzrostu samooceny.
 • użyteczność (utility) – tematyka i zakres wsparcia w projekcie odpowiadają rzeczywistym potrzebom grupy docelowej, którą stanowią nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

Wnioski końcowe z diagnozy:

 1. Cele projektu odpowiadają potrzebom uczestników przystępujących do udziału w projekcie.
 2. Wdrażany w projekcie program wsparcia jest najlepszym sposobem, zaspokojenia potrzeb uczestników projektu
 3. Planowany do realizacji projekt może przyczynić się do rozwiązania zdefiniowanego problemu i realizacji przyjętego celu głównego
 4. Na tym etapie realizacji projektu ewaluator nie dostrzega żadnych niepokojących zjawisk.

 

Dokumenty do pobrania:

Raport z ewaluacji - Raport z ewaluacji.pdf

Raport z ewaluacji zespołu projektowego - Raport z ewaluacji zespołu projektowego.pdf

Raport - ewaluacja początkowa nauczyciele - Raport _ewaluacja_poczatkowa_nauczyciele.pdf

Raport -ankieta ewaluacyjna końcowa dla trenerów II stopnia - raport -ankieta ewaluacyjna końcowa dla trenerów II stopnia.pdf